Principy a cíle „

Občanského fóra Horní Lužice" 

Založení dne

13.05.2013                         

(ve 4 jazycích)

 

Občanské fórum Horní Lužice" se zabývá základními otázkami historie Horní Lužice vsoučasnosti a budoucnosti. Těžištěm je užší spolupráce všech aktivních společenských sil, které jsou odhodlány k posílení Horní Lužice.

Zvláštním zájmem je pro nás vytipování mladých

Hornolužičanů stradicemi a sdějinami svých předků vrodné vlasti. Mají být zároveň podporovány moderní formy a kreativní myšlenky.

Pokud vycházíme ze skoro 1000 letých dějin

Horní Lužice a z nových šancí, které nabízí nejmladší evropský rozvoj úzké spolupráce států a národů, zasazujeme se pro budoucí společnou Horní Lužici, ve které je stejnou měrou zastoupena němčina, polština a srbština. V souvislosti s podílem Čechů na hornolužických dějinách chceme také udržovat kontakt snaším českým sousedním regionem Libereckým krajem vrámci Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa.

Konkrétně

mají být podporovány hornolužické spolky. „Občanské fórum Horní Lužice" je kontaktním partnerem a je otevřené k zapojení všech hornolužických občanů, kteří se aktivně zabývají uchováním tradic a rozvojem nových iniciativ Horní Lužice.

Je důležité využít všechny možno

sti posílení sebevědomí Hornolužičanů a podporovat všechny aktivit, které přispívají k vyjádření identity Hornolužičanů.

Občanské fórum Horní Lužice" je zároveň obchodním partnerem pro německé a polské regionální politiky vHorní Lužici a udržuje těsný kontakt se zástupci demokratických stran vzemských sněmech. Chceme také zasahovat do dění kriticky a konstruktivně. Chceme podporovat zvýšené úsilí vHorní Lužici za účelem rozvoje cestovního ruchu a vlastními iniciativami ho rozvíjet, cestovní ruch je přeci podstatným faktorem ve vytváření nových pracovních míst v regionu.

Założenia

i cele Forum Mieszkańców Górnych Łużyc 

utworzonego dnia 13.05.2013                         

Forum

Mieszkańców Górnych Łużyc zajmuje się ważnymi zagadnieniami historii Górnych Łużyc obecnie i w przyszłości. Najważniejszym elementem działalności jest ścisła współpraca wszystkich, aktywnych działaczy społecznych, którzy działają na rzecz zwiększenia rozwoju Górnych Łużyc. Szczególną sprawą dla nas jest utożsamianie się młodych Górnołużyczan z tradycjami i historią przodków w ich małej ojczyźnie. Przy tym mają być również wspierane nowoczesne formy i rozwijane kreatywne pomysły.

Wychodząc od prawie 1000-letniej historii Górnych Łużyc oraz nowych

szans, które oferuje obecny, europejski rozwój ścisłej współpracy państw i narodów, działamy na rzecz przyszłego rozwoju wspólnych Górnych Łużyc, w których na równi rozmawiać będzie się w języku niemieckim, polskim i serbsko-łużyckim. W związku z udziałem Bohemii w historii Górnych Łużyc chcemy pielęgnować kontakty z naszym czeskim regionem sąsiedzkim Krajem Libereckim w ramach Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa.

Szczegó

lnie wspierane mają być związki i stowarzyszenia górnołużyckie. Forum Mieszkańców Górnych Łużyc jest partnerem do kontaktów i otwarte na współdziałanie wszystkich mieszkańców Górnych Łużyc, którzy aktywnie zajmują się zachowaniem tradycji oraz rozwojem nowych inicjatyw górnołużyckich. Należy wykorzystać wszystkie możliwości rozwoju i wzmocnienia poczucia własnej wartości Górnołużyczan oraz wspierać wszystkie działania, które przyczyniają się do rozpowszechnienia tożsamości Górnych Łużyc.

Forum Mieszkańców Górnych Łużyc

jest równocześnie partnerem do rozmów dla niemieckich i polskich polityków lokalnych w Górnych Łużycach i utrzymuje bliskie kontakty z przedstawicielami partii demokratycznych w radach powiatowych. Poprzez to chcemy mieć prawo do wyrażenia krytycznego lub konstruktywnego zdania. Chcemy wspierać zwiększenie nakładów w rozwój turystyki w Górnych Łużycach oraz rozwijać ją poprzez własne inicjatywy. Przecież turystyka jest istotnym elementem tworzenia nowych miejsc pracy w regionie.

OBERLAUSITZMYHOME 0